fbpx
Trustpilot
HVAD KAN JEG FÅ? 2022-04-05T15:23:55+02:00

Er du udsat for en personskade, kan du få dækket følgende poster:

Erhvervsevnetab er lovens betegnelse for, hvordan ulykken har påvirket din evne til at skaffe dig selvstændig indtægt ved arbejde. Hvis du grundet skaden ikke kan opretholde den samme indtægt, som du havde før skaden, har du krav på erstatning for erhvervsevnetab.

Denne vurdering foretages i første omgang af forsikringsselskabets egen læge, men kan ved uenighed fastsættes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings specialister.

Denne erstatningspost kræver, at din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 % og vurderes ud fra din samlede årsløn. Denne erstatningspost udgør ofte den største erstatningspost.

Det maksimale beløb der kan udbetales i erhvervsevnetabserstatning udgør i 2022 kr. 9.978.000,00.

Erstatningen for tab af erhvervsevne er skattefri når den kapitaliseres.

Når der forligger en arbejdsulykke, gælder særlige og komplicerede regler ved beregning af erhvervsevnetab.

Du har krav på at få dækket dit indkomsttab, som du har oppebåret på grund af din skade.

Denne erstatningspost dækker dét indtægtstab som er opstået fra ulykkestidspunktet, til det tidspunkt, hvor du har mulighed for at påbegynde arbejde igen.

Tabt arbejdsfortjeneste opgøres som forskellen mellem din indtægt før skaden og efter skaden.

Du har mulighed for at modtage tabt arbejdsfortjeneste frem til det tidspunkt, hvor du genoptager dit arbejde. Hvis du derimod ikke kan komme i arbejde igen og har et varigt erhvervsevnetab, vil den tabte arbejdsfortjeneste blive erstattet af erstatning for erhvervsevnetab.

Tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig.

Du er ikke berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, hvis din skade er en arbejdsskade, som kun er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven.

Varigt mén er lovens betegnelse over den medicinske skade og dennes påvirkning på din hverdag efter ulykken.

Vurderingen af méngraden sker ud fra de lægelige akter i sagen. I mange tilfælde indhentes der en speciallægeerklæring for at få vurderet méngraden.

Méngraden bliver slået fast efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel og der skal være en méngrad over 5 % inden der udbetales méngradgodtgørelse.

I 2022 udgør godtgørelsen ved 100 procent invaliditet kr. 950.500,00.

Der er dog en maksimalgodtgørelsestakst som pr. 1. januar 2022 udgør kr. 83.000,00.

Méngradgodtgørelsen er en skattefri godtgørelse.

Hvis du har tegnet en privat ulykkesforsikring, opgøres selve méngodtgørelsen i henhold til den tegnede dækningssum.

Lovens betegnelse for svie og smerte, dækker de gener uheldet har medført.

Retten til svie og smerte dækkes i hele din sygeperiode, dvs. frem til du påbegynder arbejde igen. Der er dog en maksimalgodtgørelsestakst som pr. 1. januar 2021 udgør kr. 82.000,00.

Godtgørelse for svie og smerte udgør i 2022 kr. 215,00 pr. dag du er sygemeldt.

Svie og smerte er en skattefri godtgørelse.

Står du i den triste situation at din ægtefælle eller samlever, som følge af en ulykke, er gået bort, kan du have ret til erstatning for tab af forsørger. Ved denne post udgør erstatningen en procentdel af den afdødes indtægt, dog minimum kr. 1.067.500,00. Til denne erstatningspost, kan efterlevende ægtefælle endvidere også få et overgangsbeløb, som i 2022 udgør kr. 179.000,00 til dækning af begravelsesudgifter.

Du har krav på at få dækket rimelige udgifter når du behandles efter skaden, såsom udgifter til fysioterapi, ergoterapi, kiropraktor etc, medicinudgifter og transport til og fra behandling samt andet økonomisk tab, som kan dokumenteres.

Når der forligger en arbejdsulykke, gælder særlige regler vedr. helbredsudgifter og andet tab.

INDSEND DIN SAG NU