fbpx
Trustpilot
Persondatapolitik 2022-11-20T12:08:33+02:00

Vores persondatapolitik

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
 11. Dine rettigheder
 12. Klage til Datatilsynet

1.  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Fair Erstatning ApS, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Fair Erstatning ApS
Cvr.nr. 36992972
Industriholmen 82, , 2650 Hvidovre
71 99 66 55
kontakt@fairerstatning.dk

2.  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Ved brev: Fair Erstatning ApS, Industriholmen 82, 2650 Hvidovre.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formålet er at være i stand til at varetage erstatningssagen,

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra A.

4.  Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger jf. artikel 6
 • CPR-nr. jf. artikel 11
 • Evt. straffedomme og lovovertrædelser jf. artikel 10 i trafikskadesager
 • Følsomme personoplysninger jf. artikel 9

5.  Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Forsikringsselskaber
 • Evt. offentlige instanser
 • Penneo  (i forbindelse med evt. digital underskrift)
 • Behandlere
 • Tredje parter såsom advokatkontorer eller andre rådgivningsfirmaer

 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7.  Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig selv, offentlige tilgængelige kilder og offentlige myndigheder.

8.  Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i en passende periode og sædvanligvis i 5 år.

9.  Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11.  Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

     ·  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

     ·  Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

     ·  Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

     ·  Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

     ·  Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

     ·  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12.  Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fair Erstatning ApS                                                                                             Telefon: 71996655                                                                                     Jyske Bank
Industriholmen 82                                                                                              Email: kontakt@fairerstatning.dk                                                          Reg. nr. 7134
2650 Hvidovre                                                                                                     Internet: www.fairerstatning.dk                                                             Konto. nr. 0001016526
CVR. nr. 36992972